۱-کلیه زمان تحویل‌ها در بخش تعرفه ها درج گردیده است.

۲-زمان تحویل ها براساس روز کاری(غیرتعطیل) و ازقبل ساعت ۱۰ صبح هرروز محاسبه میگردد.

دیدگاههای بسته شده