ضمن عرض تسلیت به کلیه هموطنان و همشهریان گرامی

 شهرستان اهر ، ورزقان و هریس

 از خداوند متعال طلب غفران و آمرزش رفتگان و صبر و شکیبایی برای بازماندگان را مسئلت می نمائیم.

دیدگاههای بسته شده